Slovensko 2020: 07.-13.09.2020

 

Trasa exkurze / The excursion itinerary